Algemene Voorwaarden

Definities
Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Aanbiedingen en offertes
Aanvaarding
Prijzen
Reguliere producten
Herroepingsrecht
Opschortingsrecht
Retentierecht
Verrekening
Levering
Levertijd
Transportkosten
Verpakking en verzending
Bewaring
Garantie
Ruilen
Retourneren
Restitutie
Informatieverstrekking door de klant
Vrijwaring
Klachten
Ingebrekestelling
Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Aansprakelijkheid Bogess
Vervaltermijn
Recht op ontbinding
Overmacht
Wijziging van de overeenkomst
Wijziging algemene voorwaarden
Overgang van rechten
Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 Opgesteld op 07 oktober 2019.